Värmdö biblioteks inköpsrutin

Definition

Med medier avses: böcker, tidningar, tidskrifter, ljudböcker, digitala e-böcker och e-ljudböcker, filmer, musik, spel etc. Medier kan förekomma både i fysisk och i digital form.

Uppdrag och styrning

All biblioteksverksamhet i Sverige utgår från bibliotekslagen (SFS 2013:801). Rutinerna för medieinköp
tar särskilt fasta på bibliotekslagens följande paragrafer:

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på: 1. de nationella minoritetsspråken, 2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, 3. lättläst svenska.

6 § Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

Urvalskriterier

Värmdö biblioteks målsättning är att erbjuda samlingar med ett allsidigt och kvalitativt innehåll. Utbudet ska bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vid urval, såväl vid inköp som vid gallring, tas hänsyn till kvalitet, aktualitet och saklighet.

Biblioteket köper inte in medier med rasistiskt eller sexuellt diskriminerande innehåll, eller medier som på andra sätt strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

För att bibehålla balans inom mediesamlingen kan avsteg göras från principen om verkets ämne. Bibliotekets mediebudget är ett konkret styrmedel att förhålla sig till i urvalsarbetet.

Inköpsförslag från allmänheten behandlas med en generös inställning och tillgodoses inom ramen för uppdraget som folkbibliotek. En förutsättning för inköp är att verket bedöms vara av intresse för fler personer än den som lagt förslaget.

Vid bedömning utifrån bibliotekets urvalskriterier kan inköpsförslag komma att nekas. I vissa fall erbjuds då möjlighet till fjärrlån.

Litteratur på andra språk än svenska köps in utifrån behov och efterfrågan i kommunen. Litteratur kan även lånas in kostnadsfritt från Internationella biblioteket.

E-medier

När det gäller e-böcker och e-ljudböcker, gör biblioteket ett urval från tjänsteleverantörens katalog, som innebär att vi tar in alla elektroniska titlar från de förlag vi betraktar som relevanta i förhållande till bibliotekets kriterier och som har ett pris per utlån som inte överstiger ett definierat belopp. Enskilda titlar kan dock väljas bort. Vi kan också välja till enskilda titlar från förlag som inte är utvalda.

När det gäller e-filmer görs inget urval av biblioteket, utan avtal tecknas med tjänsteleverantörer
som tillhandahåller ett varierat utbud av kvalitetsfilm till en definierad kostnad per lån.

Kurslitteratur och läromedel

Köps in i mycket begränsad omfattning.

Gåvor från allmänheten och institutioner

Tas bara emot i undantagsfall och ett mycket restriktivt förhållningssätt råder. Det kan aldrig garanteras att material som tas emot görs tillgängligt för utlån eller sparas.

Sök

Språk